Yhteenveto Verohallinnon ohjeesta Dnro 1329/31/2008

Jaakko Lindgren Verohallitus on tehnyt hyvää työtä, mutta hieman liian pitkän odottelun jälkeen. Pokerin verotuksesta on saatu suhteellisen huolellisesti laadittu ohje. Mikä on ohjeen merkitys? Oikeustieteessä asiasta voidaan kiistellä, mutta käytännössä ohje on sitova, jos oikeudessa ei toisin päätetä. Näin ollen jokaisen pokeripelaajan tulee huomioida ohjeen sisältö veroriskin hallinnassaan. Huomionarvoista on kuitenkin, että myös tämän ohjeen jälkeen pokerin verotukseen liittyy monia hyvin tulkinnanvaraisia kysymyksiä. Näin ollen edelleen tarvitaan ennakkoratkaisuja ja valituksia veropäätöksistä.

Olen karsinut ohjeesta mielestàni turhat osiot pois, yrittänyt jäsentää sen pieniin kokonaisuuksiin ja kommentoinut, mitä verottajan tulkinnoista voi seurata.

Pokeritulojen veronalaisuus?

Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa sen lainsäädännön mukaisesti toimeenpannusta pokeriturnauksesta (tietoverkossa tai fyysisesti kasinolla) saatu voitto ei ole veronalaista tuloa. Jos peli on järjestetty muualla kuin Euroopan talousalueella, tulo on veronalaista. Jos pokeripelistä saatu tulo katsotaan veronalaiseksi, tulo on ansiotuloa (Suomessa tuloverotuksessa on ansiotuloja ja pääomatuloja).

ETA-alueella verotuksessa tarkoitetaan?

Verottajan mielestä ETA-alueella tarkoitetaan Euroopan Unionin jäsenvaltioita sekà Norjaa, Islantia ja Liechtensteinia. Sveitsi, Jersey, Guernsey, Man-saari, Alankomaiden Antillit ja Monaco eivät kuulu ETA-alueeseen, Gibraltar puolestaan kuuluu. Verottajan mukaan esitetty luettelo ei ole tyhjentàvà.

Milloin pokeripeli on toimeenpantu toisessa jäsenvaltiossa?

Pokerin tulee olla toimeenpantu kohdevaltion valtion lainsäädännön mukaisesti. Toiminnan harjoittaminen eli kyseisten pokeripelin toimeenpano on lain mukaan sallittua tuossa valtiossa ja siten, että toiminnan harjoittamiselle on saatu asianmukainen lupa tai siitä on tehty asianmukaiset ilmoitukset, jos tuon toisen valtion lainsäädäntö sellaista edellyttää. Välttämätöntä ei ole, että toiminta luokitellaan nimenomaan uhkapeliksi/arpajaisiksi/pokeripeliksi toisen valtion lainsäädännössä. Jos pokeria voidaan luvallisesti pelata toisen ETA-valtion alueella tai nettisivulla, jonka kotipaikaksi katsotaan toinen ETA-valtio, kyseessä on Suomen lainsäädännön normit täyttävät verovapaa pokeripeli. Onko joku peli pokeria (eli arpajaiset verottajan mielestä) ja näin verovapaata Suomessa, arvioidaan aina Suomen lainsäädännön normien mukaan. Tällä tulkinnalla verottaja estää sen, että ulkomailta hankittu palkka ansiotyöstä naamioitaisiin verovapaaksi arpajaisvoitoksi.

Mikä on pokeripelin kotipaikka?

Kasinoturnauksen kotipaikka voidaan todeta pelitapahtuman fyysisen sijainnin perusteella. Internet-pelien kotipaikka puolestaan todetaan sen perusteella mikä on pelin,

  • toimeenpanijan rekisteröity kotipaikka; ja
  • mihin maahan pokerisivustolla on tarvittavat luvat (jos lupaa tarvitaan) tai
  • lisenssi (jos lisenssiä tarvitaan).

On myös mahdollista, että sivuston kotipaikka arvioidaan sen perusteella,

  • missä on järjestäjän kiinteä toimipaikka; tai
  • mihin valtioon järjestäjän sivuliike on rekisteröity.

ETA-alueen määritelmä on näin ollen jokseenkin tulkinnanvarainen. Verottaja kehottaa epävarmoissa tapauksissa ilmoittamaan tulon ja esittämään asiasta selvityksen. Verottajan ohjeen perusteella ei voida olla yhtään varmempia siitä, mikä valtio katsotaan pokerisaitin kotipaikaksi. Ohjeessa ei kuitenkaan arvioida sivuston kotipaikkaa sivuston servereiden perusteella. Näin ollen serverien sijainti ei vaikuta pokerisivuston kotipaikan arviointiin.

Toiseksi on huomionarvoista, että ohjeessa viitataan mahdollisuuteen yrittää muuttaa jonkin ETA-valtiossa sijaitsevan pokerisaitin kotipaikka Suomeen, jos markkinointi kohdistuisi suomalaisille ja saitti olisi suomeksi sekä muutoinkin suunnattu suomalaisille. Pitäisin melko pienenä riskinä sitä, että verottaja kykenisi osoittamaan muissa ETA-valtiossa toimivia pokerisaitteja suomalaisiksi. Jos verottaja näin toimisi, olen varma, että asiaa käsiteltäisiin myös Euroopan yhteisön tuomioistuimessa, jonka ratkaisulinja ei ole kovin myötämielinen kansallisia monopoleja suojeleville EU:n jäsenvaltioille (kuten Suomelle).

Verotettavan tulon laskeminen?

Verotettava tulo lasketaan siten, että ensiksi arvioidaan, mikä on tulo ja mikä on siihen kohdistuva vähennyskelpoinen kulu (verotettava tulo on siis tulo-kulut=verotettava tulo).  Pokerivoitot ETA-alueella ovat verovapaita. Näin ollen kulut, jotka kohdistuvat ETA-alueella pelattuihin peleihin, ovat vähennyskelvottomia (tuloverolain 31 §:n 4 momentin mukaan verovapaan tulon hankkimisesta johtuneet kulut eivät ole vähennyskelpoisia). Eli jos lennät Pariisiin, pokeriturnaukseen osallistumismaksu ja lentoliput eivät oikeuta vähennykseen verotuksessa.

Jos taas pokeri pelataan ETA-alueen ulkopuolella, vähennyskelpoisia kuluja ovat pokeriturnaukseen osallistumiseksi suoritetut turnausmaksut ja yksittäisiin peleihin sijoitetut panokset. Vähennyskelpoisia ovat myös muut kustannukset, jotka ovat aiheutuneet veronalaisten pokeritulojen hankinnasta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi matkustamiskustannukset matkoista, joiden pääasiallinen tarkoitus on ollut osallistuminen peliin. Esimerkiksi tietokonehankinta nettipokerin pelaamiseen ETA-alueen ulkopuolella olisi vähennyskelpoinen kulu.

Jos pokerin pelaaminen ei ole pelkästään harrastusluonteista vaan "henkilö pelaa pokeria päätoimisesti osallistumalla turnauksiin ja saa pelaamisesta toimeentulonsa", pokerin pelaaminen katsotaan varsinaiseksi tulonhankkimistoiminnaksi. Menojen vähennyskelpoisuuden kannalta tämä merkitsee sitä, että henkilöllä on oikeus vähentää ansiotulosta pokeritulon hankkimisesta johtuneet menot periaatteessa myös siltä osin kuin ne ylittävät verovuonna pokerin pelaamisesta saadut tulot (voi periaatteessa syntyà vähennyskelpoinen tappio verovuodelta). Jos taas pelaaminen katsotaan harrastustoiminnaksi, harrastuksesta saaduista tuloista voidaan vähentää tuon harrastuksen menoja, mutta ei saadun tulon määrää enempää. Kulujen ollessa saatuja tuloja suuremmat, alijäämää ei ole katsottu voitavan vähentää verovelvollisen muista tuloista.

Jos pelaaminen halutaan katsoa tulonhankkimistoiminnaksi, tulee sen olla jatkuvaa ja intensiivistä. Ratkaisevaa on myös katsotaanko pelaajan saaneen ansiotulonsa ja toimeentulonsa pokerin pelaamisesta. Ohjeessa jatketaan seuraavasti: ”tällöin otetaan huomioon paitsi veronalaiset pokeritulot myös sellaiset pokerista saadut tulot, jotka ovat tuloverolain 85 §:n perusteella tuloverosta vapaat”, eli pelaajan pelaamista arvioidaan sekä ETA-alueella että sen ulkopuolella.

Pokeriin liittyvä sponsorointi ja voitonjakosopimukset

Kaikki raha, mitä pelaaja saa sponsoreilta, on veronalaista, koska tuloverolain mukaan veronalaista tuloa ovat kaikki verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot. Jos sponsori maksaa ETA-alueen sisällä matkoja tai muuten tukee pelaajaa, kaikki saatu tulo on veronalaista. Jos taas sponsori antaa tukea ETA-alueen ulkopuolisiin pelimatkoihin, kyseessä on tulo, mutta pelimatkaa varten saatu tulo ei poista mahdollisuutta vähentää pelimatkan kuluja tai osallistumismakuja verotuksessa. Yhteenvetona ja esimerkkinä: jos pelaaja saa lentoliput sponsorilta, niistä pitää maksaa aina tulovero Suomeen. Lennot Las Vegasiin voidaan kuitenkin vähentää kuluna verotuksessa. Asian yksinkertaistamiseksi pelaajan katsotaan saavan sponsorilta palkkatuloon verottavaa tuloa, mutta jos saatu tulo käytetään tulonhankkimiseen (pokerin pelaamiseen), syntyy vähennyskelpoinen kulu.

Jos sponsorilla ja pelaajalla on sitova sopimus voitonjaosta, pelaajan verotettavaa tuloa laskettaessa vähennetään sponsorille jaettu voitto-osuus. Pelaaja ei siis joudu maksamaan sponsorin voitoista veroa, vaan ne vähentävät pelaajan samaa tuloa.

Jos taas kaksi pelaajaa tekee voitonjakosopimuksen, tulo on verovapaata tai veronalaista pelin toimeenpanopaikasta riippuen. ETA-alueella voimassa oleva voitonjakosopimus ei aiheuta kummallekaan sopimuksen osapuolelle tuloa, mutta ETA-alueen ulkopuolisia voittoja koskeva sopimus aiheuttaa osapuolille veroseuraamuksen sen mukaan miten paljon he saavat tuloa sopimuksen perusteella.

Rakeback

Rakebackien asema riippuu siitä onko kohteena veronalainen vai verovapaa pelimaksu, jos rakebackinä palautetaan pelimaksuja pelistä, josta saatu voitto on verovapaa, rakeback ei ole veronalaista tuloa. ETA-alueen rakeback ei ole siis veronalaista tuloa.

Jos rakebackiä suoritetaan veronalaisten pelien pelimaksujen perusteella, saatu rakeback on veronalaista tuloa. ETA-alueen ulkopuolisesta pelistä niin rakeback on veronalaista tuloa. Tämä on sinänsä hieman ongelmallinen tulkinta, mutta koska verottaja on ottanut tämän linjan, niin linjaa tulee noudattaa.

Tulon realisoituminen

Jos pokerivoitto on veronalaista tuloa, vero realisoituu, jos pelaaja voi niin halutessaan nostaa rahat, eli käytännössä jos pelitilillä olevat rahat voi siirtää pois pelitililtä. Tulkinta on ankara, mutta ainoa mahdollinen.

Ulkomaille maksetun veron hyvittäminen

Pääsääntöisesti jos ulkomailla pokerivoitoista on maksettu veroa, pitää vero vähentää Suomen tuloverosta. Käytännössä tämä on harvinaista ja vaatii varsin paljon tapauskohtaista harkintaa ja tutkimista. Ulkomaille maksetun veron hyvittämiseen ei kannata lähtökohtaisesti luottaa veroriskiä arvioidessa.

Ilmoittamisvelvollisuus

Pelaajan on oma-aloitteisesti annettava veroilmoituksessaan tiedot saamistaan veronalaisista pokerituloista ja niihin kohdistuvista vähennyksistä. Pelaajan tulee kyetä esittämään selvitys vähennykseksi vaatimiensa kuluerien perusteesta ja suuruudesta. Selvityksen tulee olla tositteellinen tai muu luotettava selvitys. Pokerin pelaamiseen liittyvistä tuloista ja kuluista on suositeltavaa pitää tositteisiin perustuvia muistiinpanoja.  Pelaajan on säilytettävä tuloja ja kuluja koskevat tositteet viisi vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Miten tästä eteenpäin?

Näillä säännöillä mennään niin kauan kuin toisin oikeudessa todetaan. Uskon, että verottaja tulee seuraamaan tämàn ohjeen noudattamista varsin tiukasti. Mikäli pelaajan mielestä verottaja ei toimi tuloverolain mukaan oikein soveltaessaan tätä ohjetta, asiasta pitää tehdä ensin oikaisupyyntö ja sen jälkeen mahdollisesti valittaa hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Nyt pokerimaailmaan ja verotukseen on saatu säännöt ja hyvä näin. Tämän jälkeen alamme siis keskustella verottajan kanssa siitä, miten sääntöjä tulkitaan. Jokaisen pokerin pelaajan pitää analysoida näiden sääntöjen varassa omia veroriskejään.

Toivon, että saan palautetta sekä foorumilla että suoraan sähköpostilla.

Ystävällisesti,
Jaakko Lindgren
OTK

Uutisen avainsanat: