HS.fi: Veikkausvoittovarojen jakamisessa usein väärinkäytöksiä

Opetus- ja kulttuuriministeriössä ei tiedetä tarkasti, mihin veikkausvoittorahat päätyvät. Avustusten myöntämisessä on tapahtunut useita väärinkäytöksiä,”HS.fi kirjoittaa.

Lähteen uutisen mukaan veik­kaus­voit­to­ra­ho­jen ja­ka­mi­ses­sa ta­pah­tuu usein vää­rin­käy­tök­siä. Lisäksi, varojen käytön valvonta on heikkoa eikä varoja myöntävä ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö tie­dä tar­kas­ti, mi­hin ra­hat pää­ty­vät.

Valvonnan kannalta ongelmallista on, että ministeriö myöntää varoja toiselle osapuolelle, joka myöntää tukea edelleen kolmannelle osapuolelle.

Tuorein esimerkki väärinkäytöksistä on Rööperi-elokuvalle myönnetty 650 000 euron tuotantotuki. Tuen myöntänyt Suomen Elokuvasäätiö saa varoja Veikkaukselta ja säätiön omat säännöt kieltävät valmiiden elokuvien tukemisen.

Urheilu- ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäen mukaan “mi­nis­te­riöl­lä on myös tark­ka kä­si­tys sii­tä, mi­hin tuet pää­ty­vät.” Tuensaajista ei ole kuitenkaan olemassa yhteistä tietokantaa.

Veikkausvoittovarojen jakamiseen liittyviä ongelmia listannut Val­tion­ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­to (VTV) paljastaa, että valtionapua on myönnetty mm. hakijoille, joiden olemassaoleva rahoitusasema on hyvä.

Lisäksi, osalla avunsaajista on ilmennyt “ta­va­no­mais­ta ja koh­tuul­lis­ta suu­rem­pia edus­tus­me­no­ja se­kä vas­tik­keet­to­mia me­no­ja“.

VTV:n mukaan mi­nis­te­riön tu­ki­po­li­tiik­ka saat­taa joh­taa myös han­kin­ta­lain rik­ko­mi­seen.

Väärinkäytösten välttämistä ei ainakaan helpota se, että ministeriöllä ei ole aiheesta kunnollista ohjeistusta. Tämä luonnollisesti kuulostaa hieman omituiselta.

Lisää aiheesta:

HS.fi: “Ministeriön virkamies unohti valvonnan”

HS.fi: “Avustuksia kuluu edustusmenoihin”

Lähde: Pokerisivut HS.fi