Suomen Pokerinpelaajat ry:n vastine STM:n työryhmän raporttiin

Suomen Pokerinpelaajat ry otti kantaa Sosiaali- ja Terveysministeriön selvitykseen etärahapelien rajoittamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys, ”Rahapelihaittojen ehkäisy 2008”, ja siihen liittyvä Joensuun yliopiston professori Kalle Määtän selvitys etärahapelien sääntelystä on nostanut jälleen esiin nettipokerin kuvitteellisen erityisaseman peliongelmista suurimpana. Media on pääosin rummuttanut nettipokerin laittomuutta, sen aiheuttamia ongelmia ja mitä absurdimpia keinoja pelaamisen rajoittamiseksi. Vähemmälle huomiolle on jäänyt STM:n esityksen hyvät puolet.

Selvityksen laatinut koordinaatiotyöryhmä ehdottaa arpajaislakityöryhmälle mm. 18 vuoden alaikärajaa kaikille rahapeleille sekä tunnistamisjärjestelmää ikärajan valvomiseksi ja pelaamisen säätelemiseksi. Alaikärajan nostaminen 18 vuoteen on erittäin hyvä asia. Vielä tärkempää on alaikäisten pelaamisen valvonnan tehostaminen, johon työryhmä ehdottaakin ratkaisuksi pelaajan sähköistä tunnistamista, joka toteutuessaan estäisi suureksi osaksi alaikäisten pelaamisen.

Työryhmä esittää myös rahapeleihin liittyvän tieteellisen tutkimuksen vahvistamista. Tämän lisäksi työryhmän mielestä kuluttajien, työssään pelihaittoja kohtaavien ja päättäjien tietoutta rahapelihaitoista sekä tuki- ja hoitomahdollisuuksista lisätään. Nämä keinot ovat oikea tapa vähentää ongelmia sen sijaan, että lähdetään kieltämään tai tekemään muuten mahdottomaksi tavallisen kansalaisen oikeus nauttia haluamistaan palveluista.

Se missä työryhmä menee ehdotuksessaan täysin metsään, liittyy nettipokeriin (ja muihin etäpeleihin). Työryhmän ehdotuksen alaotsikko kertoo jo ehdotuksen tarkoituksen: ”turvataan laillisesti toimivien peliyhteisöjen toiminta suhteessa laittomaan tarjontaan”. Ensimmäiseksi haluan painottaa, että ulkomaisen pelitarjonnan laillisuudesta tai laittomuudesta löytyy monia mielipiteitä, eikä yksikään taho ole vielä osoittanut, että pelien tarjoaminen suomalaisille olisi laitonta. Korjataan samalla myös se väärä käsitys, että nettipokerin pelaaminen olisi laitonta – se ei ole. Toisakseen lienee selvää, että kaiken taustalla on valtiollisen rahapelimonopolin suojeleminen. On harmillista, että niin tärkeän asian kuin nettipokerista aiheutuvien pelihaittojen vähentäminen käytetään verukkeena kotimaisten peliyhtiöiden tasaisen tulovirran suojelemiseksi.

Työryhmä on perustanut ehdotuksensa nettipokeriin liittyen professori Määtän selvitykseen, joka on laajuudessaan varsin kattava. Selvitys on kuitenkin selvästi laadittu STM:n lähtökohtia ajatellen, joten sen kriittinen lukeminen on hyvin tärkeää. Selvityksen lähtökohtana on, että etäpelit ja erityisesti nettipokeri aiheuttavat hyvin paljon rahapelihaittoja. Tälle lähtökohdalle ei löydy vakuuttavaa perustetta, sillä kuten Määttä itsekin toteaa: ”etärahapelin riskeistä ei vielä tällä hetkellä ole paljon empiiristä tietoa” sekä ”Vaikka nettipokeri on [tältä osin] tuotu esille peliongelmia aihettuavana, olisi luonnollisesti paikallaan todentaa asia empiirisesti”. Mitä ilmeisimmin selvityksen lähtökohtana on ollut hyvin perinteinen musta tuntuu –ajattelu, joka perusteena mahdolliselle uudelle lainsäädännölle on hyvin kyseenalaista. Lisäksi selvityksessä puhutaan nettipokerin yhteydessä huumeista, pyramidijärjestelmästä ja lapsipornosta, vaikuttavaa.

Nettipokerin aiheuttamien ongelmien määrän lisääntymistä on perusteltu Peluuriin tulleiden puheluiden perusteella. Selvityksen mukaan internetissä pelaavien osuus Peluurin puheluista kasvoi 14 prosenttiin, mutta mainitsematta jää mikä kyseinen osuus oli vuonna 2005. Lisäksi viitataan ruotsissa tehdyn tutkimuksen lähteisiin tarkemmin asiaa erittelemättä. Eräästä brittiläisestä tutkimuksesta on selvitykseen otettu kohta, jonka mukaan riski tulla ongelmapelaajaksi on suurin sellaisilla henkilöillä, joilla on paitsi matala koulutustaso myös pienet tulot. Selvitys jättää kuitenkin mainitsematta saman tutkimuksen tuloksen, jonka mukaan tyypillinen etäpeliasiakas on hyvin koulutettu ja suhteellisen varakas reilu 30-vuotias miespuolinen henkilö. Ristiriita on kovin ilmeinen.

Puuttumatta sen enempää selvityksen arveluttaviin lähtökohtiin ja perusteluihin haluan vielä ottaa kantaa keinoihin pelaamisen estämiseksi. STM on selvityksen perusteella päätynyt ehdottamaan seuraavaa: etärahapelaaminen pyritään estämään kieltämällä rahaliikenne ja pelien toimeenpanoon liittyvä tietoliikenne. Lisäksi pohditaan mahdollisuutta säätää pelisopimuksen pätemättömyydestä.

 

Pelisopimuksen pätemättömyys ja siihen liittyvä idea hävinneen pelaajan oikeudesta saada rahansa takaisin voittaneelta pelaajalta, rahalaitokselta tai pokerihuoneelta on niin käsittämättömän absurdi, etten vaivaudu ottamaan asiaan kantaa

Rahaliikenteen ja pääsyn pelisivustoille estäminen on mutkikkaampi kokonaisuus. On selvää, että molemmat toimenpiteet vähentävät etärahapelaajien määrää. Selvityksessä onkin varsin kattavasti käsitelty näihin keinoihin liittyviä ongelmia, eikä niihin ole tarpeen puuttua. Mikä tulee kuitenkin huomata on se, että ne pelaajat, joilla on riittävä kannustin pelaa, oli se ammatti, pelihimo tai jokin muu, jatkavat pelaamista. Samalla viedään ajanviete ja harrastusmahdollisuus kymmeniltä tuhansilta.

Näiden rajoitusten älyttömyydestä on hyvänä esimerkkinä Yhdysvallat, jossa nettipokeri ja siihen liittyvä rahaliikenne kiellettiin syksyllä 2006. Lontoon pörssissä noteeratut yhtiöt vetäytyivät markkinoilta, ja samalla yritykset jotka jäivät markkoinoille kasvattivat pelaajamääriään. Mainittakoon, että tämän hetken kaksi suurinta pokerisivustoa hyväksyvät asiakkaikseen myös yhdysvaltain kansalaisia. Markkinoille tulee jäämään siis niin pieniä kuin suuriakin yrityksiä.

Ministeriön tulisi arpajaislainsäädäntöä uudistaessaan ottaa huomioon realiteetit. Pokeri (ja nettipokeri) on tullut jäädäkseen. Pokeria pelaa satoja tuhansia suomalaisia, joille pokeri on sosiaalinen ajanviete, ongelma se on vain hyvin pienelle määrälle. Näitä ongelmia, ja riskiä ongelmapelaamiseen tulee tutkia empiirisesti, eikä päätöksiä tule tehdä, kuten nyt ehdotetaan, mutu-pohjalta. Päätöksentekijöiden tulee kuunnella kaikkia alalla toimijoita eikä vain päättömästi seurata STM:n selvityksen varsin yksipuolisia perusteluita. Kiireellä ja yksipuolisesti valmistellusta lainsäädännöstä ei seuraa koskaan mitään hyvää. Tärkeintä on, kuten STM toteaa, estää alaikäisten pelaaminen, lisätä huomattavasti tietoutta pelihaitoista ja suunnata enemmän varoja peliongelmien hoitoon.

Mikko Hirvonen
Puheenjohtaja
Suomen pokerinpelaajat ry