Suomen Pokerinpelaajat ry:n säännöt

Home Forums Suomen Pokerinpelaajat RY Yhdistyskeskustelua Suomen Pokerinpelaajat ry:n säännöt

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #1555

  SUOMEN POKERINPELAAJAT RY:N SÄÄNNÖT

  1 § Nimi, kotipaikka, kieli ja tunnus

  Yhdistyksen nimi on Suomen Pokerinpelaajat ry, kotipaikka on Helsinki, pöytäkirjakieli on suomi.

  2 § Tarkoitus

  Yhdistyksen tarkoituksena on

  1) toimia pokerinpelaajien virallisena edunvalvojana;
  2) edistää pokerin harrastusta;
  3) tehdä pokeri tunnetuksi taitopelinä;
  4) puolustaa jäsentensä oikeusturvaa; sekä
  5) tarjota jäsenille harrastusmahdollisuuksia ja kilpailutoimintaa.

  3 § Toimintamuodot

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  1) ylläpitää yhteyksiä mediaan;
  2) järjestää keskustelutilaisuuksia ja erilaisia vapaa-ajan tilaisuuksia;
  3) voi tukea jäsentensä yhdistyksen piirissä tapahtuvaa omaehtoista harrastus- ja ammattitoimintaa;
  4) voi välittää jäsenilleen pokeriin liittyvää kirjallisuuttaa sekä tuottaa erilaista asiaan liittyvää materiaalia;
  5) voi julkaista lehteä ja harjoittaa jäsentensä ammatillisten valmiuksien lisäämiseen tähtäävää tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa;
  6) voi järjestää alaan liittyviä kursseja;
  7) voi järjestää jäsentensä ammatillisten valmiuksien edistämiseksi oikeusaputoimintaa;
  8) voi omistaa osakkeita yhdistyksen tarkoitukseen tai tarkoituksen toteuttamiseen läheisesti liittyvää toimintaa harjoittavissa osakeyhtiöissä sekä omistaa ja hallita kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöiden osakkeita ja kiinteistöjä yhdistyksen oman käytön kannalta tarpeellisessa laajuudessa;
  9) voi tarvittaessa ryhtyä muihinkin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin.

  4 § Jäsenyyden edellytys

  Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ja jäsenenä yhdistykseen kuulua 18-vuotta täyttänyt henkilö.

  5 § Liittyminen

  Tahto liittyä yhdistyksen jäseneksi ilmaistaan toimittamalla yhdistyksen hallitukselle vapaamuotoinen ilmoitus halusta liittyä yhdistyksen jäseneksi sekä maksamalla jäsenmaksun. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus. Voidakseen tulla hyväksytyksi henkilön on osoitettava maksaneensa liittymismaksun sekä täyttävänsä 4 §:ssä mainitun edellytyksen.

  Ellei henkilöä hyväksytä jäseneksi, maksettu liittymismaksu palautetaan viipymättä.

  6 § Eronneeksi katsominen

  Jäsen katsotaan eronneeksi tämän jätettyä maksamatta vuosittaisen jäsenmaksun, kun jäsenmaksun eräpäivästä on kulunut kolme (3) kuukautta.

  7 § Eroaminen

  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi ilmoituksestaan lukien.

  8 § Erottaminen

  Yhdistys voi kokouksessaan erottaa jäsenen, jos jäsen

  1) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä;
  2) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
  3) toimii olennaisesti vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta; tai
  4) ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä.

  Erottamispäätös on tehtävä vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

  9 § Jäsenten suoritettavat maksut

  Liittymismaksun suuruus päätetään vuosittain yhdistyksen kevätkokouksessa.

  Yhdistyksen kokous voi päättää jäsenmaksuvelvollisuudesta yhdistyksen taloudellisen tilan tai muun syyn sitä edellyttäessä.

  10 § Päätöksenteko ja hallinto

  Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksessa.

  Yhdistyksen hallitus huolehtii niistä tehtävistä, jotka sille lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat.

  Lisäksi yhdistyksessä voi toimia valiokuntia.

  11 § Yhdistyksen kokous ja kokouskutsu

  Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous.

  Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään viikkoa aikaisemmin yhdistyksen sähköpostilistalla ja yhdistyksen kotisivulla. Kokouskutsussa on mainittava kokouspaikka- ja aika.

  Kokouskutsussa on mainittava mikäli kokouksessa käsitellään yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja tai niihin verrattavia asioita, kuten;

  1) yhdistyksen sääntöjen muuttamista;
  2) kiinteistön luovuttamista tai kiinnittämistä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamista;
  3) hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemista tai erottamista;
  4) tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä; tai
  5) yhdistyksen purkamista.

  Kokouskutsussa on myös mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään jäsenmaksun määräämistä.

  12 § Kevätkokous

  Yhdistyksen huhtikuussa pidettävän kevätkokouksen tehtävänä on

  1) käsitellä ja vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus;
  2) vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
  3) käsitellä muut mahdolliset asiat.

  13 § Syyskokous

  Yhdistyksen marraskuussa pidettävän syyskoukouksen tehtävänä on
  1) päättää seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta;
  2) päättää seuraavan vuoden jäsenmaksuvelvollisuudesta;
  3) päätää seuraavan vuoden talousarvioista; sekä
  4) käsitellä muut mahdolliset asiat;
  5) valita yhdistyksen hallitus.
  14 § Ylimääräinen kokous

  Hallitus voi kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle milloin tahansa vuoden aikana. Ylimääräinen kokous on pidettävä myös, milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamaansa tarkoitusta varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä kuuden viikon kuluessa pyytämisestä.

  15 § Kokousjärjestys

  Yhdistyksen kokouksessa puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja tai kokouksen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja.

  Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on aloiteoikeus yhdistyksen kokouksessa. Aloitteet asioissa, joista tulee mainita kokouskutsussa, on jätettävä yhdistyksen hallitukselle viimeistään neljää (4) viikkoa ennen kokousta.

  Ehdotusta on kannatettava pyydetyssä puheenvuorossa. Ehdotuksesta, jota ei ole kannatettu, ei voida äänestää. Hallituksen esitys katsotaan kuitenkin aina kannatetuksi.

  Se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, tulee yhdistyksen kokouksen päätökseksi paitsi niissä tapauksissa, joissa laissa tai näissä säännöissä on toisin määrätty. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

  16 § Vaaleissa noudatettava menettely

  Vaaleissa ei tarvita kannatusta.

  Jos kaksi jäsentä vaatii, on vaali suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä.

  Vaaleissa tulee valituksi se, joka on saanut eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kortti.

  18 § Kokouksen pöytäkirja

  Hallituksen sihteeri toimii sihteerinä yhdistyksen kokouksissa ja pitää niistä pöytäkirjaa, johon merkitään tehdyt ehdotukset ja päätökset. Hallituksen sihteerin ollessa poissa tai estynyt kokous valitsee keskuudestaan sihteerin.

  Kirjallisen lausunnon yhdistyksen jäsen voi saada kokonaisena liitetyksi pöytäkirjaan, jos hän vaatii sitä kokouksessa.

  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava pöytäkirja, joka on kahden kokouksen valitseman jäsenen tarkastettava ja oikeaksi todistettava.

  19 § Hallitus

  Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, ulkoasiainvastaava sekä tiedotusvastaava toimivat yhdistyksen hallituksena. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä on läsnä.

  Sihterii tai hänen poissa ollessaan joku hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen pitää hallituksen kokouksissa pöytäkirjaa, jonka hallitus tarkastaa kokonaisuudessaan.

  20 § Hallituksen tehtävät

  Hallituksen tehtävänä on:

  1) valmistella yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat;
  2) panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset;
  3) hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta yhdistyksen kokouksen hyväksymien ohjeiden mukaan;
  4) valvoa yhdistyksessä toimivia valiokuntia;
  5) valita tarpeelliseksi katsomansa virkailijat; sekä
  6) huolehtia niistä asioista, jotka lain tai näiden sääntöjen mukaan eivät kuulu muille toimielimille.

  Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. Jos päätös koskee yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavaa omaisuutta, on päätös tehtävä neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä.

  21 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja joko yhdessä tai toinen heistä erikseen sihteerin tai yhden hallituksen keskuudestaan valitseman jäsenen kanssa.

  22 § Yhdistyksen talous

  Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

  Hallituksen tulee laatia vuosittain talousarvioesitys perusteluineen hyvissä ajoissa ennen syyskokousta.

  Tilinpäätös on laadittava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Puheenjohtajan allekirjoittama tilinpäätösehdotus on esitettävä hallitukselle tilinpäätöksen hyväksymistä varten. Hallituksen on allekirjoitettava tilinpäätös.

  Hallituksen on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus yhdistyksen kevätkokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapaudesta päättämistä varten. Tilintarkastuksen tapahtuessa muulloin on tilintarkastuskertomus esitettävä yhdistyksen kokoukselle kolme viikkoa sen jälkeen kun tilit on jätetty tarkastettaviksi.

  23 § Ohjesäännöt

  Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä hallituksen toiminnasta, valiokunnista ja niiden tehtävistä, yhdistyksen tiedotustoiminnasta ja muista yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeinä pidettävistä asioista.

  Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne on yhdistyksen kokouksessa hyväksytty.

  24 § Sääntöjen muuttaminen

  Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kymmenen (10) päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

  Ensimmäisessä kokouksessa ehdotuksen on saatava vähintään puolet annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi. Ehdotus on tällöin siirrettävä kokoukseen, jossa sen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä tullakseen muuttumattomana vahvistetuksi.

  Jos kuitenkin toisessa kokouksessa halutaan muuttaa ensimmäisessä kokouksessa hyväksyttyä ehdotusta, vaaditaan muutosehdotuksen hyväksymiseksi vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

  25 § Yhdistyksen purkaminen

  Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kymmenen (10) päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi on ehdotuksen kummassakin kokouksessa on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • The forum ‘Yhdistyskeskustelua’ is closed to new topics and replies.