Go West Young Man

Jos työskentelee rahapelialalla Suomessa, näkymät eivät ole mitenkään liian hyvät. Veikkaus joutuu käytännön varmasti edelleen vähentämään henkilökuntaansa. Uusi arpajaislaki tulee vähentämään rahapelimonopolimme mahdollisuuksia markkinointiin ihan merkittävästi. Peliongelmaväen mielestä luultavasti liian vähän, Veikkauksen edunsaajien näkökulmasta taas varmasti liian paljon. Mutta yhtä kaikki tämä tarkoittanee Pohjois-Haagassa tarvittavan jatkossa vähemmän henkilökuntaa. Toki teoreettisesti on mahdollista, että Veikkaus vähentää markkinoinnin ulkoistuksiaan (jotka pitkälti muuten aiheuttivat Veikkauskohun) ja pitää kaiken nykyisen väkensä.

Lisäksi uusi laki hyökkää selkeästi niiden somejulkkisten kimppuun, jotka ulkomaisia nettikasinoja markkinoivat. Huomattavaa toki on, että ulkomaisten rahapelien markkinointi on jo ihan nykyisenkin lain mukaan Suomessa kiellettyä. Sisällön tuottaminen ulkomaisille sivustoille (kuten tämä kolumni) sen sijaan esimerkiksi ei ole. Suomessa vallitsee kuitenkin viimeisten tietojen mukaan yksilön- ja sananvapaus.

Mikä on markkinointia, ja mikä sisältöä, määrittelee edelleen Poliisihallituksen alainen arpajaishallinto. Uusi laki tuo sille uusia aseita:

Uhkasakkoja ja uusia seuraamusmaksuja täsmennetään uudessa laissa kohdistettavaksi myös ”sellaiseen luonnolliseen henkilöön, joka selvästi toimii elinkeinonharjoittamisen tarkoituksessa edistääkseen rahapeleihin osallistumista”. Tässä on nähdäkseni selkeästi tähdätty Insta-tähtiin, jotka ”avoimesti” kertovat pärjäävänsä nettisloteissa tosi hyvin.

Tosin Arpajaishallinnon lainsäädäntöosasto on osoittanut ymmärrystä nuorisoa kohtaan. Lakiesityksen perusteluissa kerrotaan ”Valvovan viranomaisen tulisi arvioida kiellon kohdentaminen luonnolliseen henkilöön tapauskohtaisesti ja ensisijaisesti neuvonnalla ja ohjeistuksella tiedottamaan arpajaislain vastaisen rahapelitoiminnan ja sen markkinoinnin kiellosta.”

Käytännössä tämä tarkoittanee, että ensin huomautetaan ja jos ei siitä ota opikseen, vasta sitten lämäistään rahallisia seuraamuksia.

Seuraamusmaksutkin kuulostavat kohtuullisilta: ”seuraamusmaksu saisi olla enintään neljä prosenttia henkilön rikkomuksen päättymistä edeltäneenä vuonna toimitetun verotuksen mukaisista tuloista, kuitenkin enintään 40 000 euroa.”

Jouni Laiho sai arpajaiskeisarina ollessaan lakiin kymmenkunta vuotta sitten uutuusterminä rahapelirikoksen, josta olisi esityksensä mukaan saanut maksimissaan neljä vuotta vankeutta. En itse asiassa tiedä, kenen aloitteesta tämä lopulta lievennettiin kahdeksi vuodeksi. Joka tapauksessa näin hellää kohtelua olisi lopulta onneksi eläköitynyt hallitusneuvos Laiho varmasti paheksunut.

Mutta jotain valoakin rahapelien parissa askarteleville on. Sheldon Adelson, kasinomoguli ja amerikkalaisen nettipokerin vihollinen numero yksi, kuoli. Hänen vahvasti tukemaansa Donald Trumpia taas ei valittu toiselle kaudelle.

Tämä tarkoittaa osavaltio kerrallaan lisää nettipelejä ja luultavasti kasinojakin Amerikkaan. Kasvava markkina tarvitsee yleensä lisää henkilökuntaa. USA:n 46.presidentti Sleepy Joe Biden koronan helpotettua luultavasti päästää maahan ainakin suomalaisia melko sopuisasti.

Joten ehkäpä Villi Länsi tarjoaa suomalaisille rahapeliammattilaisille tällä hetkellä hyvänkin mahdollisuuden? Oikeasti toki tiedän USA:n rahapelialalla tarjoamista työmahdollisuuksista yhtä paljon kuin sähköautoista, eli en juuri mitään. Mutta kasvavan markkinan yleiset mahdollisuudet ymmärrän molemmissa kuitenkin.

Lisäksi on selkeää, että Veikkauksen markkinaosuus nettipeleissä jatkaa maksublokeista huolimatta edelleen laskuaan. Joten esimerkiksi Maltalla, Tallinnassa tai Lontoossa voi hyvinkin löytyä kotimaisillekin rahapeliammattilaisille jotain posteja. Joku pörssiyhtiö saattaa uuden arpajaislain myötä lopettaa markkinoinnin Suomeen, mutta uusia tulee kyllä rivakasti tilalle. Markkinatalous kun yleensä tuppaa paikkaamaan rivakasti avoimeksi jätetyt markkina-aukot.

P.S. En muuttanut otsikkoa sukupuolineutraaliksi, vaikka joku hollantilainen psykologi olikin kehittänyt korttipakan, jossa kallet, rouvat ja jätkät on korvattu kullalla, hopealla ja pronssilla. Otsikkoni on oikea slogan 1850-luvulta, millä kannustettiin ihmisiä muuttamaan Villin Lännen preerialle maata viljelemään. Imo olisi historian väärentämistä mennä sitä joksikin Go West Young Personsiksi sohraamaan. Enkä ajatellut kyllä korttipakkojanikaan laittaa vaihtoon.

Arpaislakiesityksen muutosehdotusten pykäläkohtaisia perusteluja:

62 a §. Rahapelin toimeenpanon kieltäminen. Pykälän 62 a §:n perusteella Poliisihallitus voi kohdistaa rahapelin toimeenpanoa koskevan kiellon rahapelin toimeenpanijaan, elinkeinonharjoittajaan tai yhteisöön. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että valvova viranomainen voisi kohdentaa kiellon myös luonnolliseen henkilöön. Lisäyksellä ei ole tarkoitus rajoittaa luonnollisen henkilön perustuslain 18 §:n 1 momentissa säädettyä elinkeinovapautta ja perustuslain 12 §:n 1 momentissa turvattua sananvapautta enempää kuin on välttämätöntä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ehdotettu lisäys olisi tarpeellisesta erityisesti luonnollisen henkilön harjoittaman arpajaislain vastaisen rahapelitoiminnan markkinoinnin kieltämiseksi.

Säännös ei mahdollistaisi kiellon kohdistamista luonnollisten henkilöiden välillä käytyyn viestintään. Valvovan viranomaisen tulisi arvioida kiellon kohdentaminen luonnolliseen henkilöön tapauskohtaisesti ja ensisijaisesti neuvonnalla ja ohjeistuksella tiedottamaan arpajaislain vastaisen rahapelitoiminnan ja sen markkinoinnin kiellosta. Jos kielto voitaisiin kohdistaa luonnolliseen henkilöön toiminnan tarkastelussa ei olisi tarvetta arvioida, toimeenpaneeko tai markkinoiko henkilö rahapelejä yksityishenkilönä vai elinkeinonharjoittajana. Näin ollen ei olisi myöskään tarvetta antaa merkitystä sille, onko luonnollinen henkilö itse mieltänyt toimintaansa elinkeinotoiminnaksi tai täyttänyt elinkeinon harjoittamiseen mahdollisesti kuuluvia lakisääteisiä velvoitteita, kuten toiminnan aloittamisesta ilmoittamista, rekisteröitymistä tai kirjanpitoa.

62 c §. Uhkasakko. Arpajaislakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset maksuliikenteen estoista, joista säädettäisiin lakiin lisättäväksi ehdotetuissa 62 l-n §:ssä. Esityksessä ehdotetaan, että Poliisihallitus voisi asettaa uhkasakon 62 m §:n nojalla tekemänsä kieltopäätöksen tehosteeksi.

Voimassa olevan lain mukaan uhkasakko voidaan asettaa 62 a §:ssä tarkoitetun rahapelin toimeenpanon kiellon ja 62 b §:ssä tarkoitetun rahapelien markkinointia koskevan kiellon tehosteeksi. Maksuliikenteen estoja koskevan kiellon tavoite on vastaava kuin rahapelien toimeenpanoa ja markkinointia koskevalla kiellolla eli arpajaislain vastaiseen toimintaan puuttuminen.

Poliisihallitus tuomitsisi ehdotetun 2 momentin mukaan uhkasakon maksettavaksi.

62 d § Seuraamusmaksu rahapelien markkinointia koskevien säännösten rikkomisesta. Pykälässä säädettäisiin oikeudesta määrätä seuraamusmaksu rahapelien markkinoinnista annetun 14b §:n rikkomisesta ja 62 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetyn markkinointikiellon rikkomisesta.

Seuraamusmaksu voitaisiin määrätä rahapelin toimeenpanijalle, elinkeinonharjoittajalle tai luonnolliselle henkilölle. Poliisihallituksella olisi harkintavaltaa esittääkö se markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämistä markkinaoikeudelle jäljempänä 62 h §:ssä esitetyn mukaisesti. Ensisijaisesti Poliisihallituksessa pyritään käyttämään lievempiä keinoja puuttumisessa arpajaislain vastaiseen toimintaan. Ensisijaisesti Poliisihallitus pyrkii neuvonnalla ja ohjeistamalla torjumaan ennakolta tällaista toimintaa ja varsinaisella valvontamenettelyllä puuttumaan arpajaislain vastaiseen toimintaan. Poliisihallituksen on käytettävä keinovalikoiman valinnassa harkintavaltaa hallintolaissa säädettyjen hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Koska seuraamusmaksun määrääminen on luonteeltaan merkittävä seuraamus, sitä tulisi käyttää vain sellaisissa tapauksissa, joissa rikkomus osoittaa selkeää piittaamattomuutta noudattaa arpajaislain

14 b §:ää tai 62 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa. Poliisihallituksella olisi velvollisuus rikkomuksen selvittämisestä hallintolain 31 §:n mukaisesti ja sen toteennäyttämisestä.

Seuraamusmaksu voitaisiin määrätä ainoastaan silloin, kun rikkominen on ollut tahallista ja myös näyttövelvollisuus teon luonteen tahallisuudesta olisi Poliisihallituksella.

62 e §. Seuraamusmaksun suuruus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin niistä seikoista, joiden perusteella arvioitaisiin seuraamusmaksun suuruus. Seuraamusmaksun tulisi olla riittävän suuri sen erityis- ja yleisestävän vaikutuksen saavuttamiseksi. Toisaalta seuraamusmaksun tulee täyttää sanktioiden oikeasuhtaisuuteen liittyvät vaatimukset. Seuraamusmaksun suuruus perustuisi aina kokonaisarviointiin.

Seuraamusmaksun suuruutta arvioitaessa olisi otettava huomioon momentin 1 kohdan mukaan rikkomuksen laatu, laajuus, vakavuus, toistuvuus ja sen kestoaika. Rikkomuksen laajuuden arvioinnissa merkityksellistä olisi esimerkiksi kuinka suuren ihmisjoukon arpajaislain vastainen markkinointi on tavoittanut. Näiden seikkojen lisäksi momentin 2 kohdan mukaan seuraamusmaksun suuruutta arvioitaessa otettaisiin huomioon rikkomuksella saavutettu hyöty, jos tämä tieto olisi Poliisihallituksen saatavilla. Hyödyn selvittäminen ei olisi kuitenkaan edellytyksenä seuraamusmaksun määräämiselle. Momentin 3 kohdan mukaan rikkomuksen suuruutta arvioitaessa tulisi ottaa huomioon myös rahapelin toimeenpanijan, elinkeinonharjoittajan tai luonnollisen henkilön toimet vahingon lieventämiseksi tai korjaamiseksi ja momentin 4 kohdan mukaan rahapelin toimeenpanijan, elinkeinonharjoittajan tai luonnollisen henkilön mahdolliset aiemmat markkinoinnista annettuihin säännöksiin liittyvät rikkomukset.

Pykälän 2 momentin mukaan rahapelin toimeenpanijalle tai toimeenpanijalle määrättävä seuraamusmaksu saisi olla enintään neljä prosenttia rahapelin toimeenpanijan tai elinkeinonharjoittajan kyseisen rikkomuksen päättymistä edeltäneen vuoden liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 10 000 euroa ja enintään viisi miljoonaa euroa. Sellaisissa tilanteissa, joissa tilinpäätös ei olisi seuraamusmaksua määrättäessä vielä valmistunut taikka joissa liiketoiminta olisi vasta aloitettu eikä tilinpäätöstä tämän johdosta olisi saatavissa, liikevaihto voitaisiin arvioida muun saatavan selvityksen perusteella.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin seuraamusmaksun enimmäismäärästä tapauksissa, joissa seuraamusmaksu määrättäisiin 62 d §:n perusteella luonnolliselle henkilölle. Tällöin seuraamusmaksu saisi olla enintään neljä prosenttia henkilön rikkomuksen päättymistä edeltäneenä vuonna toimitetun verotuksen mukaisista tuloista, kuitenkin enintään 40 000 euroa. Jos tuloja ei voida luotettavasti selvittää, ne voitaisiin momentin mukaan arvioida muun saatavan selvityksen perusteella.

Pykälän 4 momentti sisältäisi liikevaihdon määritelmän. Liikevaihdolla tarkoitettaisiin momentin mukaan kirjanpitolain (1336/1997) 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettua liikevaihtoa tai sitä vastaavaa liikevaihtoa.

 

Aki Pyysing toimii Pokerihuoneen pokeriasiantuntijana ja nykyään myös Sijoitustieto.fi -verkkosivuston kolumnistina. 

Akin mielipiteet ovat hänen omiaan. Pokeritieto seisoo vahvasti sananvapauden takana, mutta Akin mielipiteet eivät edusta Pokeritiedon virallista kantaa.

Akin Showdown ilmestyy toistaiseksi keskiviikkoisin, ellei Pyysing ryyppää deadlinea.